Çalışma Alanlarımız

MBB aşağıdaki çalışma alanlarında danışmanlık sunmakta, eğitim programları tasarlamakta, ilgili paydaşları bir araya getiren toplantı ve etkinlikler düzenlemekte, kitap, dergi ve raporlar yayınlamakta, araştırmalar yapmakta ve bilimsel çalışmaları desteklemektedir.

Yerel Kalkınma

Yerelde ekonomik, sosyal, fiziksel gelişme ve kurumsal kapasiteyi artırarak yaşam kalitesini artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek yerel kalkınmanın temel amacıdır. Bu yaklaşım, yerel yönetimlerin ilgili toplumsal paydaşlar ile bir araya gelerek yerel düzeydeki üretim ve istihdamı sürdürmek ya da canlandırmak için faaliyet gösterdiği aktif bir süreçtir.

Başarılı bir yerel kalkınma süreci; kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum ve diğer paydaşların birlikte çalışarak yerel düzeyde çözümler ürettiği katılımcı ve kapsayıcı bir süreçtir. Ayrıca kalkınma stratejilerinin güçlü bir yerel liderlik kapsamında yerel düzeyde belirlenmesi ve yerel halkın önemsediği değerlerle uyumlu olması sürecin itici gücüdür. Bir başka deyişle, yerel kalkınma, yerel düzeydeki potansiyeli harekete geçirerek istihdam yaratmak ve yerel kaynakların etkin kullanımını sağlamak suretiyle yerel ekonomiyi canlandırmaktadır. Yerelde oluşan küçük ve orta ölçekli işletmeleri, girişimciliği teşvik ederek ortak bir kalkınma vizyonu etrafında bir araya getirmek ve bunların koordinasyon ve entegrasyonunu güçlendirmek de bu çerçevede oldukça önemlidir.

Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’de ve dünyada şehirlerin yerel kalkınma için geliştirdiği inovatif fikirleri takip ederek üyelerinin bu fikirleri planlama ve politika geliştirme süreçlerine uyarlayarak hayata geçirmeleri için zemin hazırlamaktadır.

İletişime Geçin
Formu doldurarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.