13.01.2020

MBB Çevre Platformu Sıfır Atık ve Atık İthalatı Gündemiyle Toplandı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Çevre Platformu, belediyelerde sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve atık ithalatı konularını görüşmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Belediyelerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya 38 belediyeden 59 kişi katılım gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İthalat ve İhracat İzinleri Şube Müdür Vekili Halime Sezer, “Atık İthalatı ve Belediye Atık Yönetim Sistemine Etkileri” atık ithalatının mevzuattaki yerine ilişkin bilgiler aktardığı sunumunu gerçekleştirdi. Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre tehlikeli atıkların, serbest bölgeler dâhil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişinin yasak olduğunu, bazı tehlikesiz atıkların, kontrole tabi olarak ithalatına izin verilebildiğini ve bu izinlere ilişkin esasların, Bakanlık görüşü doğrultusunda Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak düzenlemelerle belirlendiğini söyleyen Sezer, “Metal hurda ithalatı ülkemiz genel ithalat payında ilk sıralarda yer almaktadır. Plastik, kağıt ve cam gibi bazı tehlikesiz atıklar da, çevre izin ve lisans belgesine sahip geri kazanım tesisleri tarafından ithal edilebilmektedir. Tehlikesiz atıklar yalnızca lisanslı geri kazanım tesisleri tarafından geri kazanım amaçlı getirilmekte, geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ile bertaraf amaçlı atık ithalatı yasaktır. Çin’in 3915 GTİP başlığı altında yer alan plastik atıkları 31.12.2018 tarihi itibariyle ülke girişine yasaklaması, kolay ve ucuz maliyet tehlikesiz atık ithalatında artışa sebep olmuştur. Atık İthalatına Yönelik Alınacak Tedbirler Kapsamında 30 Temmuz 2019 Ticaret Bakanlığı, 28 Ağustos 2019 Sektör Temsilcileri, 10-13 Kasım 2109 Atık İthalatı Çalıştayı ve 28 Kasım 2019 TOBB Tebliğ Güncelleme Toplantısı yapılmıştır. Tüm bunların çıktılarından biri olarak sıfır atık projesinin yaygınlaştırılması oldu” dedi. Sezer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 30.12.2019 tarihli ve 2019/18 sayılı Atık İthalatı Genelgesi ile tesis kapasite raporunda belirtilen geri dönüşüm tesis tüketim kapasitesinin azami %80’i oranında hesaplanan “Kota” kapsamında ithalata izin verileceğini ve bu sayede atık ithalatına getirilen kota ile yurtiçi atık toplama miktarının artacağı ve ithalata bağlı çevresel kirliliğin önleneceğinin düşünüldüğünü belirtti.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Yol Haritası ve Belediyelerde Sistem Kurulumu Ele Alındı
Toplantının “Belediyelerde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin  Kurulması ve Karşılaşılan Güçlükler” başlıklı ikinci sunumunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çakır yaptı. Sıfır Atık sisteminin sadece kaynağaında ayrı toplama veya sadece ambalaj atıklarının yönetimi olmadığını vurgulayan Hülya Çakır, sıfır atık yaklaşımının tüm atıkları kapsayan entegre bir yönetim sistemi olduğunu ve atık oluşumunu öncelikle engellemeyi hedeflediğini söyledi. Çakır sunumunda sıfır atık sistem kurulumu / bilgi sistemi ve uygulama örneklerine yer verdi. Sıfır atık yaklaşımı ile israfn önleneceğini, rekabet gücünün artırılacağını, verimli uygulamalar ile çevrenin nihayetinde korunacağını sözlerine ekledi. 15 Temmuz 2019 tarihli On Birinci Kalkınma Planı’na atıf yapan Çakır, plana göre katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesinin sağlanacağını, sıfır atık projesi uygulamalarının yaygınlaştırılacağını, atıkların ayrı toplama sisteminin yaygınlaştırılacağını ve 2023 yılına kadar 400.000 binada uygulanması, geri kazanım oranının %35 e çıkartılmasının hedeflendiğini belirtti. Çakır, il sıfır atık yönetim sistemi planının (İSAYP) il sınırları içinde mahalli idarelerce uygulanacak çalışmaların esaslarını içerdiğini ve yapılan tüm çalışmaların bu plana uyumlu olması gerektiğini belirtti.  Çakır, mahalli idarelerde sistem kurulumunu ve uygulama takvimini anlattı.

Belediyelerde Sıfır Atık Yönetimi Mevzut Durum Analizi Aracı Tanıtıldı
Toplantının belediye oturumunda konuşan MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman, Belediyelerde Sıfır Atık Yönetimi Mevzut Durum Analizi Aracı’na ilişkin bilgiler aktardı. Kahraman; “Yerel yönetimlerde etkin bir atık yönetiminin sağlanması için mevcut durumun ne olduğunun gerçekçi bir şekilde ifade edilmesi önem arz etmektedir. Mevcut durum analizi, atık yönetimi operasyonlarının her aşaması ile ilgili operasyonları planlarken istifade edilecek bir kaynak niteliğinde olup, atık yönetimi performansının ölçütlerinin tespit edilmesinde ve genel değerlendirme esnasında da mevcut durum analizine sıkça başvurulacaktır. Belediye hizmet alanının; atık miktarı, kaynakları ve akışının; belediye mali, idari ve teknik imkanlarının tanımlanması ile kapsamlı bir mevcut durum tespiti yapılabilecektir. Tanımlanacak bu başlıkların hiçbir hususu atlamadan, mümkün olduğunda kuşatıcı olması için bazı alt bilgilerin toplanması tavsiye edilmektedir. Söz konusu araç hizmet alanı, atık yönetimi ve kaynaklara ilişkin bilgilerin toplanarak mevcut durumun ortaya çıkarılmasına yardımcı olması için tasarlandı” dedi. Kahraman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında oluşturulacak belediyelerde sıfır atık yönetim sisteminin hazırlanması kılavuzuna ilişkin bilgiler aktardı.  

1/6