BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
DATA MARMARA
İLETİŞİM

Marmara Belediyeler Birliği Platformları Çalışma Yönetmeliği

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Belediyeler Birliği Platformlarının oluşumu ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Marmara Belediyeler Birliği Platformlarının oluşumu, görevleri, gündemi, toplanması ve çalışması ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 7. ve 15. maddeleri hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik: Marmara Belediyeler Birliğini,
b) Başkan: Marmara Belediyeler Birliği Başkanını,
c) Başkanlık: Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığını,
d) Platform: Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde bu Yönetmelik ile çalışma usul ve esasları belirlenen oluşumu,
e) Sekretarya: Marmara Belediyeler Birliği tarafından her platform için oluşturulan Platform Sekreterliğini,
f) Üye belediyeler: Marmara Belediyeler Birliğine üye belediyeleri,
ifade eder.

Platformların Oluşumu
MADDE 5- (1) Platformlar, Birliğe üye belediyelerin platform çalışma konularında faaliyet gösteren birim yöneticilerinden ve/veya birim yöneticileri tarafından görevlendirilen yetkili uzmanlardan oluşur. Ayrıca Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri de ilgili oldukları platform çalışmalarına katılabilirler.

Platformların Görevleri
MADDE 6- (1) Platformlar, Başkanlıkça değerlendirilmek üzere, Birliğin görev alanına giren konulara ilişkin incelemeler yapmak, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek, mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunları belirleyerek buna ilişkin çözüm önerileri sunmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve yaygınlaştırmak, üye belediyeler ile üye belediye çalışanlarının hak ve çıkarlarını korumak, yerel yönetimlerin kurumsal kapasite geliştirmelerine yönelik politikalar üretmek ve yerel demokrasiyi güçlendirmek gibi çalışmalar yapar.

İşbirliği ve Ortak Faaliyetler
MADDE 7- (1) Platformlar; MBB ’nin uygun görmesi halinde üye belediyelerden bir veya birkaçının da iştirakiyle, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Uluslararası Kuruluşlar, Sivil toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, Ticaret ve Sanayi Kuruluşları veya alanında temayüz etmiş özel ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, merkezler açabilir, kültür, sanat, eğitim, bilim, teknoloji kalkınma, turizm üretim, pazarlama gibi alanlarda ortak faaliyetler yapabilir, proje üretebilir, projelere katılabilir ve destek verebilir.

Toplantı Zamanı ve Yeri
MADDE 8- (1) Platform toplantıları, platformun çalışma konularındaki gündemin yoğunluğu da dikkate alınarak yılda bir defadan daha az olmamak üzere yapılır,
(2) Başkan, platform üyelerine her zaman toplantı çağrısında bulunabilir.
(3) Toplantı yeri Birlik merkezi olabileceği gibi Sekretarya tarafından belirlenecek uygun mekânlar da olabilir.

Platform Toplantısı
MADDE 9- (1) Platform, sekretaryanın çağrısı üzerine toplanır. Açılışın ardından, toplantının yönetiminde platform başkanına yardımcı olmak üzere, üyeler arasından platform başkan yardımcısı seçilebilir.
(2) Toplantı gündemi, üyelerin görüşleri dikkate alınarak başkan tarafından belirlenir,
(3) Toplantıda alınan kararlar, oy çokluğu ile kabul edilir,
(4) Alınan kararlar Birlik açısından bağlayıcı değil ancak yol gösterici niteliktedir.

Toplantı Sonuçları
MADDE10- (1) Platform toplantısının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir bilgi notu platform sekretarya tarafından üyelere e-posta yoluyla duyurulur.

Platform Sekretaryası
MADDE 11- (1) Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde platformun faaliyet alanında çalışmalar yürüten birim, platformun sekretaryasını oluşturur.

Sekretaryanın Görevleri
MADDE 12- (1) Sekretaryanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Platform üyelerinin toplantılara katılımlarını takip etmek,
b) Platform bütçesini hazırlamak,
c) Platform çalışma takvimini, platform toplantılarını da dikkate alarak Başkanın onayına sunmak,
ç) Davetlerin zamanında yapılmasını, toplantı gündemiyle dokümanların Platform üyelerine gönderilmesini sağlamak,
d) Platform bünyesinde üyelerin gerçekleştirmekle sorumlu olduğu çalışmaların takibini yapmak,
e) Platformun düzenli ve verimli bir şekilde toplanmasını ve çalışmasını sağlamak için gerekli ortam ve koşulları sağlamak.

Platform Bütçesi
MADDE 13- (1) Platform çalışmaları için gerekli harcamalar imkânlar ölçüsünde Birlik bütçesinden yapılacaktır. Ancak platform üyelerinin veya işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların bu harcamalara katılmaları kabul edilecektir.

Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik, Birlik Meclisinin kabul tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.