BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
DATA MARMARA
İLETİŞİM

Yerel Diplomasi

Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Şehirleşme hızının artması ve küreselleşmenin etkisiyle şehirlerin rolleri, imkanları, sorumlulukları ve etki alanları da artmaktadır. İçinde yaşadığımız ‘şehirler çağı’nda artık ülkeler kadar şehirler de küresel aktörler olarak birbirleriyle etkileşim halinde faaliyet göstermekte, kardeş şehir ilişkileri kurmakta, uluslararası kent ağları oluşturmakta ve pek çok uluslararası paydaşla tematik işbirlikleri geliştirmektedir.

Günümüzde küresel sorunların çoğunun çıkış noktası olan şehirler, aynı zamanda bu sorunların çözümünde kilit aktörler olarak rol almaktadır. Ayrıca şehirler, küresel barış ve birlikte yaşama kültürünün tesis edilmesine katkı sunmaktadır. Bu noktada yerel diplomasi, geleneksel diplomasiden ayrılan fakat onu destekleyen bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok yumuşak güç unsurunu araç olarak kullanan yerel diplomasi, uygulama ve sonuç odaklı mekanizmalar olarak tanımlanabilecek şehirleri küresel düzlemde ön plana taşımaktadır.

Marmara Belediyeler Birliği de Marmara Bölgesi’ndeki yerel yönetimler nezdinde yerel diplomasi konusunda bilinç oluşturmak, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve işbirliği ağları oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Marmara Belediyeler Birliği üye belediyelerinin dış ilişkilerinden sorumlu birim temsilcilerinden oluşan Yerel Diplomasi Platformu kapsamında, uluslararası paydaşlarla işbirliği, dayanışma ve diyalog kültürü geliştirilmesinde, uluslararası barış ve uzlaşı ortamı inşasında ve iklim değişikliği, göç gibi yerel yansıması bulunan küresel sorunların çözümünde yerel diplomasinin etkin bir araç olarak kullanılması teşvik edilmektedir.

Marmara Belediyeler Birliği, belediyelerin yerel diplomasi faaliyetlerinin ulusal politikalar ve bağlı olunan uluslararası sözleşmelerle uyumlu olması ve başta Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olmak üzere küresel gündemle ilişkilendirilmesi, ulusal ve uluslararası normların ve gündemin ise belediyelerin talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Diplomasi ve protokol kuralları, uluslararası proje, yarışma ve fon çağrılarına erişim, uluslararası toplantılara katılım, kardeş şehir ilişkileri, uluslararası kent ağları ve kuruluşlarla ilişkiler, kamu diplomasisi ve proje yönetimi gibi alanlarda yerel yönetimlerin çalışmalarını destekleyici ve kapasitelerini güçlendirici faaliyetler gerçekleştirmektedir.

AVRUPA YEREL DEMOKRASİ BİRLİĞİ

MBB, 1999 yılında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi girişimiyle kurulan ve temel olarak yerel düzeyde sivil katılımın ve iyi yönetişimin desteklenmesi ile yerel yönetimler ve sivil toplum arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan Strazburg merkezli Avrupa Yerel Demokrasi Birliği’nin (ALDA) 2017 yılından beri üyesidir.

40 farklı ülkeden yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra bireysel üyelerin de yer aldığı 250’den fazla üyeye sahip olan ALDA, üyeleri ve diğer ortaklar arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğini kolaylaştıran büyük bir ağ ve bilgilendirme platformu olma niteliği taşımaktadır. ALDA, aktif Avrupa vatandaşlığının sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği ALDA Avrupa, Balkanların Batısı ve Avrupa’ya komşu bölgelerde iyi yönetişim, vatandaş katılımı, Avrupa’ya entegrasyon ve adem-i merkeziyetçiliğin teşviki için ALDA İşbirliği ve eğitim programları, özel amaçlara yönelik proje asistanlığı ve kapasite geliştirme aktivitelerinde uzman ALDA Plus olmak üzere 3 başlık altında faaliyet göstermektedir.

ALDA hakkında bilgi için: www.alda-europe.eu

ec.europa.eu

AL-FAYHAA BELEDİYELER BİRLİĞİ

MBB ile Lübnan Al-Fayhaa Belediyeler Birliği arasında yerel yönetimler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla 13 Aralık 2010 tarihinde Trablus, Lübnan’da İyi Niyet Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde Lübnanlı yerel yönetim temsilcilerinin MBB üyeleriyle işbirliği ve kardeş şehir ilişkileri geliştirmeleri ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri sağlanmış, yerel yönetimler alanında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanmıştır.

Al-Fayhaa hakkında bilgi için: www.urbcomfayhaa.gov.lb

ec.europa.eu

ATO

MBB, 2010 yılından bu yana Arap Şehirleri Teşkilatı’nda (ATO) gözlemci üyedir. Arap ve Türk şehirleri arasındaki dostluk ilişkilerinin ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi amacıyla Arap Şehirleri Teşkilatı ile Marmara Belediyeler Birliği arasında 11 Ocak 1982 tarihinde Cidde şehrinde “Dostluk ve İşbirliği Sözleşmesi” imzalanmıştır. Söz konusu Sözleşme; planlama, organizasyon, şehir yönetimi, toplu konut vb. alanları kapsamaktadır.

Arap Şehirleri Teşkilatı, Arap dünyasındaki belediye hizmetleri ve kentsel hizmetler üzerine uzmanlaşmış, bölgesel bir kuruluştur. Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Cezayir, Suudi Arabistan, Sudan, Somali, Irak, Kuveyt, Fas, Yemen, Tunus, Suriye, Filistin, Katar, Lübnan, Libya ve Mısır üyelerinin bulunduğu ülkeler arasındadır. ATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi nezdinde gözlemci statüsüne sahiptir.

ATO hakkında bilgi için: www.arabtowns.org

AVRUPA KOMİSYONU ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MBB ile Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü arasında 24 Şubat 2011 tarihinde, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planlarının hazırlanması, benimsenmesi ve uygulanması gibi çeşitli yükümlülükleri yerine getirmede belediyelere destek ve rehber olunması ile ilgili konuları içeren Destekleyici Kurum Anlaşması Saraybosna, Bosna Hersek’te imzalanmıştır.

Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü hakkında bilgi için: ec.europa.eu

UCLG-MEWA

MBB, 2014 yılından bu yana Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na (UCLG-MEWA) yerel yönetim statüsünde üyedir. UCLG-MEWA, bölgede bulunan yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturmak, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını koruyarak, demokratik yerel yönetim anlayışının dünyadaki birleşik sesi ve sözcüsü olmayı hedeflemektedir.

UCLG-MEWA hakkında bilgi için: www.uclg-mewa.org/tr

CIFCA

MBB ile Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği arasında yerel yönetimler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla 22 Eylül 2011 tarihinde Pekin, Çin’de İyi Niyet Protokolü imzalanmıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde Çinli yerel yönetim temsilcilerinin MBB üyeleriyle işbirliği ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri sağlanmış, yerel yönetimler alanında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanmıştır.

Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği hakkında bilgi için: english.cifca.org.cn

APLA

MBB ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) arasında yerel yönetimler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 26 Ekim 2009 tarihinde Bursa, Türkiye’de işbirliği protokolünü imzalamıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde Filistinli yerel yönetim temsilcilerinin MBB üyeleriyle işbirliği ve kardeş şehir ilişkileri geliştirmeleri ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri sağlanmış, yerel yönetimler alanında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanmıştır.

NALAS

MBB, Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’na (NALAS) 2008 yılından bu yana tam üyedir. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ile yakın temas içinde olan NALAS, siyasi olmayan, bağımsız ve çok-kültürlü bir ağdır. Merkezi Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan NALAS, bölgedeki yerel yönetimlerin kapasitelerinin artırılması için katkıda bulunmakta, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı prensiplerine uygun çalışmaktadır. NALAS; Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’nın ulusal yerel yönetim birlikleri ile MBB’den oluşmaktadır. NALAS, Güney-Doğu Avrupa’dan 12 ülkeden 14 yerel yönetim birliği ve bunların temsil ettiği yaklaşık 80 milyonluk nüfus ve 9000 yerel yönetimden oluşan çok büyük bir ağdır. MBB, NALAS bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çalışma gruplarında ve projelerde aktif olarak yer almaktadır.

NALAS hakkında bilgi için: www.nalas.eu

OICC

MBB, 2010 yılından itibaren İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı’na (OICC) iştirakçi üyedir. İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı uluslararası bir yerel yönetim platformu olup 1980 yılında İslam Konferansı Örgütü’nün (İKÖ) bağlı olarak kurulmuştur. İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı’nın üyeleri tüm dünya çapında İslam ülkelerinin başkentlerinden ve şehirlerinden oluşmaktadır. Merkezleri Suudi Arabistan’ın Mekke ve Cidde şehirlerinde bulunmaktadır. Bu üyelik ile MBB, Arap ve İslam dünyası ile kurumsal ortaklık kuran ilk Türk yerel yönetim platformu olmuştur. Ayrıca MBB bu imtiyazlı ilişkisi ile diğer kurumların da Arap dünyası ile ilişkilerinde diyalog geliştirici unsur olmuştur.

OICC hakkında bilgi için: www.oicc.org

KTBB

MBB ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) arasında, 1984 yılında başlamış olan işbirliğinin, daha etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilebilmesi, ortak faaliyet ve girişimlerde bulunulması amacıyla, 4 Mart 2004 tarihinde MBB ve KTBB arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında oluşturulan MBB-KTBB Ortak Kurulu da, belirli dönemlerde gerek Türkiye’de gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplanmaktadır.

KTBB hakkında bilgi için: www.ktbb.org

CALM

Marmara Belediyeler Birliği ile Moldova Yerel Yönetimler Kongresi arasında yerel yönetimler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 26 Ocak 2011 tarihinde İstanbul, Türkiye’de İyi Niyet Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde yerel yönetim temsilcilerinin MBB üyeleriyle işbirliği ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri sağlanmış, yerel yönetimler alanında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanmıştır.

CALM hakkında bilgi için: calm.md

TDBB

MBB, 2010 yılından bu yana Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne tam üyedir. 2003 yılında İstanbul merkezli kurulan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin Türkiye, Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Moğolistan, Makedonya, Irak Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan ülkelerinden üye belediyeleri ve birlikleri bulunmaktadır. Marmara Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile işbirliğini geliştirmeyi ve ortak faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır.

TDBB hakkında bilgi için: www.tdbb.org.tr

Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.