İşbirliği ve Koordinasyon

Türkiye’nin lokomotif gücü olan Marmara Bölgesinde faaliyette bulunan yerel yönetimlerin bir araya gelmesini sağlamak ve ortak bir amaç etrafında hareket etmelerini sağlayacak bir platform oluşturmak Marmara Belediyeler Birliğinin en önemli amaçlarından birini oluşturmaktadır.
 
MBB, üye belediyelerin ilgili birimlerinde çalışanlardan oluşan platformlar kurarak ortak üretim ve çözüm geliştirmeyi, bilgi, deneyim ve kaynakları paylaşmayı,  çözüm önerilerini ilgili paydaşlara ulaştırarak takip etmeyi, ortak sorunlara işbirliği içinde çözümler geliştirmeye öncülük etmeyi özenle yerine getirmektedir. 

MBB, ayrıca,  başta Marmara bölgesi olmak üzere Türkiye’de ve dünyada meydana gelecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, afet anında ve afet sonrasında afetzedelerin ihtiyaçlarını işbirliği içinde karşılamak, etkin kaynak planlaması yaparak israfı önlemek için MBB Afet Koordinasyon ve İşbirliği Planı (MAKİP) hazırlamıştır. Söz konusu plan ile yerel yönetimlerimizin afetlere hazırlıklı olması, var olan kaynaklarını daha etkin ve verimli şekilde kullanması en önemlisi de kaynak israfının önlenmesi amaçlanmıştır.

MBB, işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerine yurt dışına yönelik olarak da devam etmektedir. Yurt dışında yaşanan doğal afet ve insani krizlerde, MBB üyeleri mobilize edilerek ve ihtiyaç halinde Türk Kızılayı gibi kurumlarla işbirliği yapılarak insani yardım faaliyetleri de yürütülmektedir. Yurt dışında yürütülen faaliyetlerde, o bölgede aktif olarak çalışmalar yürüten ve bölgeye hâkim olan paydaşlarla birlikte hareket edilmektedir. Bu çerçevede Filistin, Makedonya ve Bosna-Hersek; son yıllarda, Türkiye’deki ilgili kuruluşlar ve yurt dışı paydaşlarla işbirliği halinde insani yardım faaliyetinde bulunulan yerler arasındadır.