Yerel Diplomasi

Şehirlerin küresel düzeyde etkileri gittikçe artıyor. Yeni yüzyılın “şehirler çağı” olduğunu belirtenler var. Dünyada artık ülkeler kadar şehirler de yarışıyor. Hemşerileri için hizmet ve çözüm üreten şehirler, küresel düzeyde barış, birlikte yaşama ve iyi uygulamalar konusunda da önemli aktörlerdir.

Yerel diplomasi de buna paralel olarak gittikçe önem kazanan; üslup, içerik ve birikim gerektiren bir alan haline gelmektedir. Öte yandan yerel diplomasinin genel devlet politikasıyla çatışmadan, ona uygun olarak sürdürülmesi de önemli bir başka konudur. Bu nedenle Marmara Bölgesi’ndeki yerel yönetimler arasında yerel diplomasi bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlamak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve koordinasyonu sağlamak önemli faaliyet alanlarımızdan biridir. Bu çerçevede MBB üye belediyelerinin yurt içi ve yurt dışındaki yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortaklık anlayışının geliştirilmesi suretiyle yerel diplomasinin etkin bir araç olarak kullanılmasını teşvik etmek hedeflenmektedir.

Bu minvalde belediyelerin yerel diplomasi faaliyetlerinin ulusal politikalar ile uyumlu olması ve ulusal düzeydeki normların yerel yönetimlerin talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. “Diplomasi ve Diplomatik Dil”, “Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri”, “Protokol ve Temsil”, “Kamu Diplomasisi”, “Müzakere Teknikleri”, “Uluslararası Fonlara Erişim”, “Proje Yönetimi”, “AB Müktesebatı”, “Uluslararası Kuruluşlar” ve “Kardeş Şehir Diplomasisi” gibi hususlar üzerinde durularak çalıştay, eğitim ve seminerler de düzenlenmektedir.


Uluslararası İşbirlikleri

Yerel Yönetimler Veritabanı