MBB Tüzüğü

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM

 
Birlik Tüzel Kişiliğine ve Üyelerine İlişkin Genel Hükümler
Birliğin adı 
MADDE 1- (1) Birliğin adı Marmara Belediyeler Birliği’dir. Birliğin kısa adı MBB’dir.

Birliğin Merkezi 
MADDE 2- (1) Birliğin Merkezi İstanbul’dur. 

Hukuki dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tüzük 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 5.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi 
MADDE 4- (1) Birliğin çalışma alanı, Marmara Bölgesi’nde bulunan belediyeleri kapsar. Ayrıca, coğrafi, ekonomik, kültürel ve hizmet gerekleri açısından Marmara Bölgesi ile yakın ve yoğun etkileşim halinde bulunan ve bu nedenle, Birliğin çalışmalarına aktif katkı sağlayabilecek olan belediyeler de Birliğe üye olabilirler. Birliğin çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin Üyeleri 
MADDE 5- (1) Birliğin üyeleri, Tüzüğe ekli ve Birlik Başkanlığınca onaylı listede gösterilen belediyelerdir.

Birliğin Amacı 
MADDE 6- (1) Birliğin amacı; Birliğin üyesi olan belediyelerde, demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermek; sürdürülebilir yerel kalkınma için rehberlik yapmak; yerel yönetimler ve belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek, yerel yönetimlerin - belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasına katkıda bulunmaktır.

Birliğin Görev ve Hizmet Alanları 
MADDE 7- (1) Birlik, aşağıda belirtilen alanlarda üyelerini destekleyici ve onların yararlanmasına açık görev ve hizmetleri yerine getirir:
a)   Üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyucu çalışma yapar, yerel yönetimlerin güçlenmesi için çalışır, 
b)   Belediyelerin ve yerel yönetimlerin çalışma alanlarında ortak eğitim ve araştırma yapar, eğitim ve araştırma merkezi, yerel yönetim akademisi kurar,
c)  Yerel yönetim ve şehir yönetimi konusunda dünyadaki gelişmeleri izler, bu konularda toplantı, konferans, seminer, panel, teknik ve mesleki inceleme gibi etkinlikler düzenler; değişim programı, araştırma-geliştirme, benchmarking gibi çalışmalar yapar,
d) Yerel Yönetimler alanında çalışan ve öneriler geliştiren yüksek lisans, doktora tezleri ile araştırma projelerini destekler, bu alanda bilim insanı, uzman ve uygulamacılara araştırma yaptırır, raporlar hazırlatır ve yayınlar yapar.
e)   Üyelerinin kurumsal kapasitelerini geliştirici çalışma yapar, üyelerine teknik, hukuksal, finansal ve yönetsel danışmanlık hizmeti verir.
f)    Belediyeleri ilgilendiren hukuki ve idari düzenlemeler konusunda görüş oluşturur,
g)   Üyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlar, bu amaçla örnek iyi uygulamaları destekler ve üyeleri arasında yaygınlaştırır; basım ve yayın faaliyetlerinde bulunur,
h)   Marmara Denizi ve Boğazları ile ilgili araştırma ve etüt çalışmaları yapar. Bu tür çalışmalara destek verir ve tavsiyelerde bulunur,
i)  Çevrenin korunması, atıkların yönetimi, iklim değişikliği politikaları ve enerjinin verimli kullanılması konularında, ortak planlama ve projelendirme çalışmaları yürütür, araştırmalar yapar,
j)    Çevre kirliliği ve doğa tahribatıyla mücadele konusunda çalışmalar yapar, merkezi ve yerel yönetim ile diğer kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katılır,
k)   Tarihi dokunun ve kültürel çevrenin korunması ile ilgili gerekli çalışmaları yürütür ve yürütülen çalışmalara katılır,
l)  Doğal afetlere karşı belediyelerce yürütülmesi gereken faaliyetlere ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapar, belediyeler arasında işbirliğini geliştirecek çalışmaları yürütür,
m)  Birliğin faaliyet alanında ve sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeye katkıda bulunur. 
n)  Birden fazla üye belediyeyi ilgilendiren, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini, ilgili belediyelerin yetki vermesi halinde, yerine getirir, 
o)  Ulusal ve uluslararası yerel yönetim kuruluşları, yerel yönetimler ile ilgili kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile ortak çalışma ve işbirliği yapar, ilgili bakanlıkların izni ile bu tür kuruluşlara katılır, üye olur, 
p)   Üyeleri ile diğer şehir ve belediyeler arasında kardeş şehir ilişkilerini geliştirerek, barış ve kardeşliğin gelişmesine katkıda bulunur,
q)  Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri çerçevesinde, yerel yönetimlerle ilgili çalışmalara katılır,
r)  Sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı yatırım fırsatlarından yararlanması için gerekli çalışmaları yapar,
s)   Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katılıma açık kültürel, sportif, eğitsel ve bilimsel organizasyon ve yarışmalar düzenler ve/veya düzenlenenlere katılır.
t)    lgili yurtiçi ve yurtdışı merciler nezdinde üyelerini temsil eder,
 
Birliğin Hak, Yetki ve İmtiyazları 
MADDE 8 – (1) Birlik tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olup, görev ve hizmet alanlarında, belediyelerin hak, yetki ve imtiyazlarına sahiptir. 
 
Birliğe Üyelik 
MADDE 9- (1) Birliğe üye olmak isteyen belediyenin, belediye meclisinden, Birlik Tüzüğünü kabul ettiğini belirten, üyelik meclis kararını Birliğe göndermesi ve üyelik talebinin Birlik Meclisi tarafından kabulü ile Birliğe üye olunur.
 
 
Birlik Üyelerinin Hak, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 10 – (1) Birliğin üyesi olan belediyenin, Birliğin hizmetlerinden yararlanma, Birlik yönetimine katılma, Birlik organlarında temsil edilme hak ve yetkisi; Birlik giderlerine katılma paylarını ödeme sorumluluğu vardır. 

Birlik Üyeliğinden Ayrılma 
MADDE 11- (1) Birlik üyesi belediye, belediye meclisinin kararı ile birlik üyeliğinden ayrılabilir. Ancak ilgili belediye, ayrılma kararı aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde, Birliğe olan yükümlülüklerini yerine getirmek, borçlarını ödemek zorundadır. 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin Organlarının Oluşumu Görev ve Yetkileri

 
Birliğin Organları 
MADDE 12- (1)Birliğin organları; Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır. 

Birlik Meclisinin Oluşumu 
MADDE 13- (1) Birlik Meclisi, Birliğin karar organı olup doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur. Üye belediyelerin başkanları Birlik Meclisi’nin doğal üyesidir. Buna ilave olarak üye belediye meclislerinin;
a)   Nüfusu 500.000’e kadar olan belediyelerde seçecekleri 1 meclis üyesi,
b)   Nüfusu 500.001’den fazla olan belediyelerde seçecekleri 2 meclis üyesi,
doğal üyelerle birlikte Birlik Meclisi’ni oluşturur.
(2) Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.
(3) Birlik meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçim dönemi ile sınırlıdır. Birlik meclisindeki asıl üyeliklerde boşalma olması halinde, Birlik Başkanı asıl üyeliği boşalan belediyenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye belediyenin meclisi, ilk toplantısında yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. Belediye başkanlığı veya meclis üyeliği sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer. Birlik Meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde Birlik Meclisi üyeliğine seçilemezler.

Meclis Başkanlık Divanı 
MADDE 14 – (1) Birlik Meclisi, mahalli idareler genel seçimi sonuçlarının ilanından itibaren otuz gün içinde Birlik merkezinin bulunduğu ilin Valisi tarafından o ilde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar. Birlik Meclisi’ne Birlik Başkanı, bulunmaması durumunda Meclis Birinci Başkanvekili, onun da bulunmaması durumunda İkinci Başkanvekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı, Meclis Başkanvekilinin başkanlığında yapılır. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis Başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. 
 
Meclisin Görev ve Yetkileri  
MADDE 15- (1) Birlik Meclisi’nin görev ve yetkileri şunlardır: 
a)   Stratejik Planı görüşmek ve kabul etmek.
b)   Faaliyet Raporunu görüşmek ve kabul etmek.
c)  Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 
d)   Borçlanmaya karar vermek. 
e)   Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. 
f)    Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 
g)   Şartlı bağışları kabul etmek.
h)  Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar olan birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek. 
i)   Birlik yatırımlarının yap-işlet, yap-işlet-devret ve yap-kirala-devret modeli ile yapılmasına karar vermek. 
j)   Birlik Başkanını, Birlik Başkanlık Divanını, Birlik Encümen Üyelerini, meclis ihtisas komisyonu ve denetim komisyonu üyelerini seçmek. 
k)  Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek. 
l)   Birlik Tüzük değişikliğini kabul etmek.
m) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.   
n)  Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
o) İlgili Bakanlıkların izni ve dış politika ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak, uluslararası kuruluş, belediye ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapılması, kardeş şehir ve benzeri ilişkiler kurulmasına karar vermek,
p) 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli ve kısmi sözleşmeli personele ödenecek ücretleri belirlemek,
r)   237 sayılı Taşıt Kanunu’na göre taşıt alınmasına karar vermek,
s)   Personel kadro ve pozisyonlarının ihdası, iptali ve değişikliğine karar vermek,
t)    Birliği temsil edici ambleme karar vermek. 

Meclis Toplantıları, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
MADDE 16- (1) Birlik Meclisi her yıl Nisan ve Ekim aylarında, önceden belirlenen günde ve yerde toplanır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı 3 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.
(2) Birlik Meclis Üyeleri, katılamadıkları meclis toplantıları için Birlik meclis üyelerinden birisine vekâlet verebilir.
(3) Birlik Başkanı, üye belediye meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında bir konu görüşülemez.
 (4) Birlik meclisinin kararları, Birlik merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirine gönderilmesi üzerine yürürlüğe girer.
 (5) Birlik meclisinin toplantıları, kararları, kararların kesinleşmesi, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında bu Tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye 
Kanunu’nun belediye meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır.

İhtisas Komisyonları
MADDE 17-(1) Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun dışında birliğin faaliyet konularında olmak üzere ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri arasından birlik meclisinin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi geçemez. Komisyon üyelerinin her birinin farklı üye belediye temsilcileri arasından seçilmesi esastır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.

Birlik Encümeninin Oluşumu  
MADDE 18- (1) Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ile Meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan encümen üyeleri yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan encümen üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması halinde, yerine yenisi seçilir.
(2) Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan’ın görevlendireceği encümen üyesi Encümen’e başkanlık eder. Birlik Encümeni, en geç ayda bir kez toplanır.
(3) Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümen üyeleri, dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümen üyeliği de sona erer.
(4) Birlik Meclisi’nin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler, birlik merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.

Encümenin Görev ve Yetkileri 
MADDE 19- (1) Birlik Encümeni’nin görev ve yetkileri şunlardır: 
a)    Stratejik Plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek. 
b)   Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak. 
c)    Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 
d)   Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 
e)    Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, 
f)    İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek. 
g)   Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
h) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikler Kanunu’nun 17.maddesi çerçevesinde Birlik’te görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme tutarını belirlemek.
i)     5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ikramiye verilecek memurları belirlemek.
j)     Geçici personele ödenecek ücret ve diğer ödemelere karar vermek.
k)   Hizmet alımı suretiyle yapılacak işler hariç, Birlik bütçesinden ödenecek telif, konferans, ders, kurs, seminer vb. ücretlerini belirlemek.
l)    Destek verilecek yüksek lisans, doktora tezi ve araştırma projesi ile bunlara verilecek destek miktarını belirlemek.
m)  Kanunların Encümene verdiği diğer görevleri yapmak.
(2)Birlik Encümen Üyeleri, kendi görev alanlarında, Belediye Encümen Üyelerinin hak ve yetkilerine sahiptir.

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Yeter Sayısı   
MADDE 20- (1) Birlik Encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
(2) Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri, toplantı öncesi ve sırasında başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.
(3) Birlik encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanunu’nun belediye encümenine ilişkin hükümleri uygulanır.

Birlik Başkanının Seçilmesi,
MADDE 21- (1) Birlik Meclisi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından sonra yapacağı ilk toplantıda, gizli oyla, belediye başkanları arasından ilk iki yıl için Birlik Başkanını seçer. İlk iki yıllık dönem sonunda seçilecek olan Birlik Başkanı, gelecek mahalli idare genel seçimlerine kadar görev yapar. İlk turda adaylardan toplantıya katılanların çoğunluğunun oyunu alan çıkmazsa 2. tur oylama yapılır. İkinci turda en çok oy alan aday başkan seçilmiş sayılır.
(2) Birlik Başkanı, Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
(3) Görev süresi içinde Başkanın görevinden ayrılması halinde Birlik Başkanı seçimi tekrar edilir. Birlik başkanlığının sona ermesi konusunda, Belediye Kanunu’nun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır. 

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri  
MADDE 22- (1) Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 
a)    Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak. 
b)   Stratejik plan ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek,   değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak. 
c)    Birliği temsil etmek.
d)   Birlik Meclisine ve Birlik Encümenine başkanlık etmek. 
e)    Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 
f)    Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 
g)   Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.  
h)   Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak. 
i)     Birlik Meclisi ve Birlik Encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak. 
j)     Birlik personelini atamak. 
k)   Birliği denetlemek. 
l)     Şartsız bağışları kabul etmek. 
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Teşkilat ve Personeli

 
MADDE 23- (1) Birlik teşkilatı, bu Tüzükle verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak amacı ile norm kadroya uygun olarak, Birlik Genel Sekreterinin yönetimi altında, Birlik Meclisince kararlaştırılacak birimlerden oluşur.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye Kanunu’nda belirtilen esas ve usullere göre birlik kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere, birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.
(3) Birlikler, hizmet ihtiyaçlarına göre tam gün veya kısmi zamanlı sözleşmeli veya işçi personel çalıştırabilir. Personeli atamaya veya sözleşme ile çalıştırmaya Birlik Başkanı yetkilidir. Sözleşmeli personele Başkanın onayı ile imza yetkisi verilebilir.

Birlik Genel Sekreterinin Atanması, Görev ve Yetkileri: 
MADDE 24- (1) Birlik Genel Sekreteri, 4 yıllık yükseköğrenim görmüş, yerel yönetimler alanında uzman ve belediyelerde, diğer kamu veya özel sektör kuruluşlarında en az 5 yıl yöneticilik yapmış, tercihen bir yabancı dili iyi derecede bilen kişiler arasından, Birlik Başkanınca, atanır. Birlik personeli, Genel Sekreterin teklifi üzerine Birlik Başkanınca atanır.  Genel Sekreter ve birim amirlerinin atamaları hakkında ilk meclis toplantısında bilgi verilir. Birlik, kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırabilir. Birlik Genel Sekreterinin sözleşmeli olarak çalıştırılması halinde, sözleşme süresi, yerel yönetimler seçim döneminin sona ermesinden itibaren 6 ayı aşamaz.
 (2) Birlik Genel Sekreteri, Birliğe ait hizmetlerin Başkan adına ilgili mevzuat, Birlik Tüzüğü ve Başkanın direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Birlik Genel Sekreteri, oy hakkı olmaksızın Birlik Encümen toplantılarına katılır. Birlik Başkanı hangi yetkileri Genel Sekretere devrettiğini yazılı olarak belirler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Plan ve Faaliyet Raporu

 
Stratejik Plân
MADDE 25- (1) Birlik Başkanı, kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plânı Birlik Meclisine sunar.
(2) Stratejik plân, üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve Birlik Meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
(3) Stratejik plân, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Birlik Meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. 

Faaliyet Raporu 
MADDE 26- (1) Birlik Başkanı, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen biçimde; stratejik plâna göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Birlik borçlarının durumunu açıklayan Faaliyet Raporunu hazırlar. Faaliyet Raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile Birlik ortaklıklarına ilişkin faaliyet ve değerlendirmelere de yer verilir.
(2) Faaliyet Raporu dönem başı toplantısında Birlik Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığı’na gönderilir. 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler ve Denetim

 
Birlik Bütçe ve Kesin Hesabı 
MADDE 27- (1) Başkanlıkça hazırlanan ve Birlik Encümenince uygun görülen yılı bütçe taslağı, Birlik Meclisince kabul edilerek kesinleşir.
(2) Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösterir.
(3) Bütçe dışı harcama yapılamaz.
(4) Birlik Meclisi, birlik bütçesini Ekim ayı olağan toplantısında, kesin hesabı ise Nisan ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Birliğin Gelirleri 
MADDE 28 (1) Birliğin gelirleri şunlardır: 
a)    Birlik üyelerinin ödeyecekleri katılma payları, 
b)   Birlik tarafından sunulan hizmetler için alınan ücretler.
c)    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler, 
d)   Yerel Yönetimlere ayrılan fonlardan Birliklere tahsis edilen gelirler, 
e)    Eğitim, yayın ve danışmanlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler,
f)    Birliğin ortaklık ve işletmelerinden elde edilen gelirler, 
g)  Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, 
h)   Faiz ve kira gelirleri, 
i)     Üyeler adına yapılan hizmetlerin gelirleri,
j)     Her türlü yardımlar ve bağışlar,   
k)    Diğer çeşitli gelirler,
 
 
 
 
 
Yıllık Üyelik Aidatı 
MADDE 29-(1) Üye belediyeler, belediye meclisince kabul edilmiş gelir kesin hesaplarını, kesinleşmesini müteakip bir ay içerisinde Birlik Başkanlığı’na gönderir.
(2) Üye belediyeler, belediye meclisince kabul edilmiş gelir kesin hesaplarının on binde beşini (5/10.000); yıllık üyelik aidatı olarak tahakkuk ettirir ve mali yıl içerisinde Birliğin hesabına aktarır.
 
Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri 
MADDE 30- (1) Birliğe karşı mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen üye belediyelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir. 

Birliğin Giderleri 
MADDE 31- (1) Birliğin giderleri şunlardır: 
a)    Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler, 
b)   Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler, 
c)    Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler, 
d)   Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler, 
e)    Borçlanmaya ilişkin faiz ve diğer ücretler ile sigorta giderleri, 
f)    Dava takip ve icra giderleri, 
g)   Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,
h)   Telif ücretleri, ders, kurs, seminer, konferans ücretleri, yayın giderleri,
i)     Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri, 
j)     Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurulmuş ve kurulacak olan Birliklere veya benzer amaçlı yerel yönetim kuruluşlarına ödenecek katılma payları, 
k)   Temsil, tören ve ağırlama giderleri,
l)     İlan giderleri,
m) Diğer giderler. 

Birlik Ortaklıkları 
MADDE 32 – (1) Birlik ortaklıkları, Birlik Başkanı’nın denetimine tabidir.
Birlik ortaklıklarının Yönetim Kurulu veya yöneticisi (şirket müdür veya genel müdürü), faaliyetleri ve mali durumu hakkında üç ayda bir Birlik Başkanına rapor sunar. Birlik Başkanlığı ise, Birlik Meclisinin dönem başı toplantısında, Birlik ortaklıklarının faaliyetleri ve mali raporlarını Faaliyet Raporu ile birlikte meclisin tasvibine sunar. 
 
Denetim ve Denetim Komisyonu  
MADDE 33 – (1) Birliğin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve Birlik teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.
(2) Birlik’te iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.
(3) İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.
(4) Birlik Meclisi, her dönem başı toplantısında Birliğin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.
(5) Komisyon, Birlik Başkanı tarafından birlik binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.
(6) Ayrıca, Birliğin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Birliğe bağlı kuruluş ve ortaklıklar da yukarıdaki esaslara göre denetlenir.
(7) Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. 

Birliğin Harcama Yetkilisi 
MADDE 34- (1) Birliğin harcama yetkilisi Birlik Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Genel Sekretere ve Birim Yöneticilerine devredebilir.

Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri 
MADDE 35- (1) Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanunu’na tabidir. 
 
Birliğin Tutacağı Defterler 
MADDE 36- (1) Birlikler, Meclis Karar, Encümen Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş Kayıt Defterleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde, Birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

Birlik Üyelerinin Sorumluluğu
MADDE 37- (1) Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütnameden birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin malvarlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk, hiçbir şekilde üye belediyenin tüzel kişiliğini bağlamaz.  
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
Üye Mahalli İdarelerin ve Vatandaşların Birlik Hizmetlerinden Yararlanmaları  
MADDE 38- (1) Üye belediyeler ve üye belediyelerin beldelerinde yaşayan vatandaşlar, Birlik hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanır, bilgi edinebilir, Birlik faaliyetlerine kamu hukuku ilkeleri çerçevesinde katılır, katkıda bulunurlar. Birlik tarafından üye belediyelere yönelik olarak yürütülen planlama ve projelendirme çalışmalarına vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımı sağlanır. Birlik, amaçları doğrultusunda, demokratik, katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışının gelişmesi ve yerleşmesi için sürekli çaba gösterir, bu konuda halkı bilgilendirici çalışmalar yapar. 

Yönetmelik Yapılması  
MADDE 39- (1) Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Birlik Meclisince kabul edilecek yönetmelik veya Birlik Başkanlığınca çıkarılacak yönergelerle düzenlenebilir. 

Tüzük ve Tüzük Değişikliğinin Kesinleşmesi 
MADDE 40- (1) Birlik Tüzüğü ve Tüzük değişikliği, birlik meclisinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birliğin Tasfiyesi 
MADDE 41- (1) Birlik, Birlik Meclisinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.
(2) Birliğin tasfiyesi, Birlik merkezinin bulunduğu yerin mülki idari amiri tarafından görevlendirilen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üyelerin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise, nüfusları oranında dağıtılır. 

Uygulanacak Hükümler  
MADDE 42- (1) Birliklerde, yetki devri, birlik encümeni ile birlik başkanının ihtilaflı olması, birlik organlarının veya bunların üyelerinin görevden uzaklaştırılması, denetim, yıllık faaliyet raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakların mahsubu, yurt dışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme oranının birliklerde uygulanması konularında, 5355 sayılı Kanun’da ve bu Tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda -Birlik Tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük 
MADDE 43 – (1) Birlik Tüzüğü Birlik Meclisinin kabulü ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 44- (1) Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.