MBB Afet Koordinasyon ve İşbirliği Planı (MAKİP)

Deprem kuşağında yer alan ülkemizin sanayi ve ticaret bakımından öne çıkan bölgesi olan Marmara Bölgesinde, afet ve acil durumlar için hazırlıklı olmak, Belediyelerimizin var olan kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak, işbirliği ve koordinasyonu arttırmak bunun yanında kaynak israfını da önlemek üzere Marmara Belediyeler Birliği’ne (MBB) üye belediyeler arasında koordinasyon ve işbirliği yapılması konusunda çalışma başlatılmıştır.

Yapılan çalışmanın ilk sonuçlarının değerlendirilmesi üzerine MBB Meclisi, 16 Kasım 2015 tarihli toplantısında aldığı bir karar ile afet ve acil durum hallerinde etkin bir koordinasyon için üyeler arasında işbölümü esasları çerçevesinde görevlendirme yapması konusunda Encümene yetki verilmesini OYBİRLİĞİ ile kabul etmiş ve MBB Encümen Kararı ile de üye belediyeler arasında işbölümüne esas olmak üzere Afet Koordinasyon ve İşbirliği Planı (MAKİP) hazırlanması kararlaştırılmıştır.
 
Söz konusu karar üzerine MBB’ye üye Büyükşehir ve İl Belediyelerinin Afet ve Acil durumlarda görev almaları muhtemel itfaiye ve destek hizmetleri birimleri sorumlularının görüş ve önerileri başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile de görüş alışverişinde bulunularak ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi hususları araştırılmıştır.
 
Bu araştırmalar neticesinde; Marmara Bölgesinde 10.000 kişilik nüfusu etkileyeceği varsayılan bir senaryo ve ihtiyaç analizi hazırlanmıştır. Söz konusu analizde; Deprem, Sel ve Su Baskını, Heyelan, Toplu Nüfus Hareketleri, Tehlikeli Kimyasal Madde Olayları vb. acil durumlarda ihtiyaç olan Haberleşme, Arama Kurtarma, Yangın Söndürme, İlaçlama ve Genel Temizlik, Tahliye, Beslenme, Barınma, Temel Hijyen ve Kişisel Bakım, Kıyafet, Tamir Bakım ve Lojistik, Operasyonel Ekiplerin İbate, İaşe ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması gibi bir çok ayrıntı göz önünde bulundurulmuş ve çözüm önerileri getirilmiştir.
 
MAKİP’in amacı;
 
1) Öncelikli olarak MBB’ye üye belediye sınırları içerisinde olmak üzere ülkemizde ve dünyada meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak faaliyetlere gerek operasyonel bir güç olarak, gerekse lojistik destek olarak katılmak ve katkıda bulunmak,
2) MBB’ye üye belediyelerin sahip olduğu veya temin edeceğini taahhüt ettiği acil durumlara yönelik her türlü imkan ve kabiliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde ihtiyaç sahiplerinin  hizmetine sunmak üzere gerekli koordinasyonu sağlamak,
3) Acil durum bölgelerinde ihtiyaç duyulacak arama kurtarma, yangın söndürme, su tahliyesi, beslenme, geçici barınma, şehir hayatının normale dönmesi için yapılması gereken altyapı hizmetleri, şehir temizliği ve hijyen, enkaz kaldırma, bölge halkını tehdit eden tehlikeli kimyasal maddelerin usulüne uygun bertarafı, psikolojik destek v.b bir çok alanda gerekli ve yeterli desteği sağlamaktır.
 
Tüm bu çalışmalar;
 
MBB bünyesinde MAKİP Ekibi Başkanlığında, MBB Saha Komuta Ekibi, MBB Haberleşme Ekibi, MBB’ye üye Belediyelerin kendi bünyelerinde oluşturacakları MAKİP ekipleri ile üye belediyelerin Haberleşme Ekipleri ve Operasyon ekipler aracılığı ile gerçekleştirilecektir. 
 
Söz konusu hizmetlerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla planımızda öncelikli olarak acil durumlarda ihtiyaç duyulacak araç-gereç, personel ile insani yardım malzemelerinin temini konusunda üye belediyelerimiz arasında görev dağılımı yapılmıştır.
 
 
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)'a uygun olarak, bölgesel düzeyde belediyeler arasında işbölümü ve koordinasyonu sağlamak üzere hazırlanan ve bu alanda ilk örnek olan MBB Afet Koordinasyon ve İşbirliği Planı (MAKİP), Ocak 2017 de güncellenmiş olup, üye belediyelerimizin görüş ve önerileri çerçevesinde her yıl güncellenecektir.

Plana buradan erişebilirsiniz.