MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ PLATFORMANLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ PLATFORMLARI

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1-       (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Belediyeler Birliği Platformlarının oluşumu ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

Kapsam

MADDE 2-       (1) Bu Yönetmelik; Marmara Belediyeler Birliği Platformlarının oluşumu, görevleri, gündemi, toplanması ve çalışması ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-       (1) Bu Yönetmelik, Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 7. ve 15. maddeleri hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-       (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Birlik: Marmara Belediyeler Birliğini,

b)  Başkan: Marmara Belediyeler Birliği Başkanını,

c)   Başkanlık: Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığını,

d)  Gündem: Platformlarda ele alınacak konu başlıklarını,

e)  Encümen: Marmara Belediyeler Birliği Encümenini,

f)   Meclis: Marmara Belediyeler Birliği Meclisini,

g)  Platform: Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde bu Yönetmelik ile çalışma usul ve esasları belirlenen oluşumu,

h)  Sekreterya: Marmara Belediyeler Birliği tarafından her platform için oluşturulan Platform Sekreterliğini,

i)   Toplantı: Platform toplantısını,

j)    Üye belediyeler: Marmara Belediyeler Birliğine üye belediyeleri,

ifade eder.

 

Platformların Oluşumu

MADDE 5-       (1) Platformlar, Birliğe üye belediyelerin platform çalışma konularında faaliyet gösteren birim yöneticilerinden ve/veya birim yöneticileri tarafından görevlendirilen yetkili uzmanlardan oluşur. Ayrıca belediyelerin meclis üyeleri de ilgili oldukları platform çalışmalarına katılabilirler.

 

Platformların Görevleri

MADDE 6-       (1) Platformlar, Başkanlıkça değerlendirilmek üzere, Birliğin görev alanına giren konulara ilişkin incelemeler yapmak, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek, mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunları belirleyerek buna ilişkin çözüm önerileri geliştirmek, iyi uygulama örneklerini paylaşmak gibi çalışmalar yürütür.

 

Platform Toplantıları Çağrısı

MADDE 7-       (1) Platform toplantısına ilişkin gündem belirlemek üzere çağrı sekreterlik tarafından e-posta aracılığıyla yapılır ve gündemin belirlenmesini de içeren toplantı çağrısı platform üyelerine platform sekreteryası tarafından resmi yazı ve/veya e-posta ile gönderilir.

 

Toplantı Periyodları ve Yeri

MADDE 8-       (1) Platform toplantıları, platformun çalışma konularındaki gündemin yoğunluğu da dikkate alınarak üç ayda bir defadan daha az olmamak üzere yapılır,

(2) Başkan, platform üyelerine her zaman toplantı çağrısında bulunabilir. Bu toplantıya gündem özelinde platform üyeleri davet edilebilir.

(3) Toplantı yeri Birlik merkezi veya Sekreterya tarafından belirlenecek uygun mekanlar olarak kabul edilir,

 

Platform Toplantısı

MADDE 9-       (1) Platform sekreteryanın çağrısı üzerine toplanır. Açılışın ardından, toplantının yönetiminde platform başkanına yardımcı olmak üzere, üyeler arasından platform başkan yardımcısı seçilebilir.

(2) Toplantı gündemi, üyelerin görüşleri dikkate alınarak başkan tarafından belirlenir,

(3) Toplantıda alınan kararlar, oy çokluğu ile kabul edilir,

(4) Alınan kararlar MBB açısından bağlayıcı olmamakla birlikte, yol gösterici niteliktedir.

 

Toplantı Sonuçları

MADDE 10-     (1) Platform toplantısının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir bilgi notu platform başkanı tarafından üyelere e-posta yoluyla duyurulur.

 

Bilimsel Tebliğler ve Yeni Teknolojiler

MADDE 11-     (1) Platform toplantılarında gündeme ilişkin olarak belirlenen konularda, bilim adamlarınca hazırlanan bilimsel tebliğler ve/veya yeni teknolojiler, uygun görülen oturumlarda platform üyelerine sunulur ve bu hususlar üzerinde tartışma yapılabilir.

(2) Bilimsel tebliğler ve yeni teknolojiler üzerine yapılan tartışmaları içerecek şekilde, Sekreterya tarafından derlenecek olan bilgi notu, tüm platforma e-posta yoluyla ve/veya sosyal medya kanallarıyla duyurulur.

(3) Bilimsel tebliğler ve yeni teknolojilerin toplantı esnasında görüşülmesi de, ancak gündem içerisinde yer alıyorsa kabul edilir.

 

Platform Sekreteryası

MADDE 12-     (1) Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde platformun faaliyet alanında çalışmalar yürüten birim, platformun sekreteryasını oluşturur.

 

Sekreteryanın Görevleri

MADDE 13-     (1) Sekreteryanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)      Platform üyelerinin toplantılara katılımlarını takip etmek,

b)      Platform bütçesini hazırlamak,

c)       Platform çalışma takvimini, platform toplantılarını da dikkate alarak Başkanın onayına sunmak,

ç)       Davetlerin zamanında yapılmasını, toplantı gündemiyle dokümanların Platform üyelerine gönderilmesini sağlamak,

d)      Platform bünyesinde üyelerin gerçekleştirmekle sorumlu olduğu çalışmaların takibini yaparak direktörü bilgilendirmek,

e)      Platformun düzenli ve verimli bir şekilde toplanmasını ve çalışmasını sağlamak için gerekli ortam ve koşulları sağlamak,

Platform Bütçesi

MADDE 14-     (1) Platform çalışmaları için gerekli harcamalar imkanlar ölçüsünde Birlik bütçesinden yapılacaktır. Ancak platform üyelerinin uygun gördükleri ölçüde bu harcamalara katılmaları kabul edilecektir.

 

Yürürlük

MADDE 15-     (1)  Bu Yönetmelik , Birlik Meclisinin karar kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16-     (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.