YÖNETİM GELİŞTİRME MERKEZİ

Yönetim Geliştirme Merkezi; yerel yönetimlerin kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarını 
desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu çerçevede, Yönetim Geliştirme Merkezi çatısı altında 
akademisyen ve uygulamacıları bir araya getirerek, kuruluşların yönetim sistemlerinin 
iyileştirilmesine yönelik eğitim, araştırma, deneyim paylaşım toplantıları, çalıştay, panel, 
sempozyum, konferans gibi faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir.  Ayrıca, yine konu ile ilgili 
akademisyen ve uygulamacıların katkısı ile yerel yönetim birimlerinin bu alanda kıyaslama 
yapabilecekleri, iyi uygulamaların yer aldığı bir havuzun ve değerlendirme kriterlerinin 
oluşturulması da planlanmaktadır. 
 
Diğer taraftan, kurulan yönetim sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kurumlarda 
farklı görev tanımları ve rollere sahip olan yöneticilerin yetiştirilmesi de stratejik öneme haizdir. 
Günümüzde kurumların yöneticilerden beklentileri, sadece mevzuatı bilmek ve uygulamaktan 
ibaret değildir. Yöneticilerden daha geniş bir bakış açısıyla, dünyadaki gelişmeleri ve şehrin 
önündeki fırsatları fark ederek, kurumun strateji, değer ve yaklaşımlarını oluşturmaları ve bunları 
çeviklikle uygulama ve çalışanlarına ve ekiplere yayma becerisi göstermeleri beklenmektedir.   Bu 
gerekliliğin farkında olarak, Yönetim Geliştirme Merkezi bünyesinde disiplinler arası bir 
yaklaşımla, yöneticilerin takım kurma, takım çalışması,  takım yönetimi, iletişim becerileri, karar 
alma, problem çözme, motivasyon, zaman yönetimi, proje yönetimi, liderlik, etkili sunuş, protokol 
kuralları gibi konularda eğitilerek liderlik ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Ayrıca, yukarıda sayılan amaçlar çerçevesinde, MBB bünyesinde etkili bir yönetim danışmanlığı 
sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.